HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU ÖĞRENME MERKEZİ

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2022

10.11.2022 tarih ve 2022-304 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı’na ulaşabilirsiniz :

Eğiticilerin Eğitimi Programı Senato Kararı

Programın Amacı: Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama Kriterleri kapsamında yer alan Eğiticilerin Eğitimi Programı, Hacettepe Üniversitesi Senatosunda kabul edilen “Hacettepe Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Programı Yönergesi” hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, katılımcılara, çağdaş öğretim yaklaşımları ile alanlarında sahip oldukları deneyimlerini bir araya getirebilecekleri ve eğitici rolleri bağlamında niteliklerini geliştirme fırsatı buldukları bir eğitim ortamı sunmaktır. Çağdaş yaklaşımlar gereği ve ihtiyaç duyulduğunda Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın görüşü alınarak programda yer alan dersler ve ders içeriklerinde güncelleme yapılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ: 42 ders saati / 7 gün – 20 kişilik grup

İŞLENME ŞEKLİ: Dersler, uzaktan eşzamanlı bir şekilde ve etkin katılımı sağlayarak canlı oturumlarla işlenir.

BAŞARI ÖLÇÜTÜ:  5 zorunlu 2 seçmeli derste en az %70 başarıya ulaşılması ile gerçekleştirilir. %80 derse devam aranır. Dersin özelliği dikkate alınarak çoktan seçmeli ya da ürün hazırlamaya dönük bir sınama durumu planlanır. Sınav ve/veya ürün ile alınan notların ortalaması 70 ve üzerinde olanlara “Sertifika” verilir. Aday, sınavda başarılı olmazsa katılımcıya ikinci sınav hakkı verilir. Sekiz günün sonunda dersler biter. Takip eden ilk Pazar günü katılımcılar saat 10:00-13:00 saatleri arasında Beytepe Kampüsünde daha sonra https://yasamboyu.hacettepe.edu.tr/ adresinde ilan edilecek sınıflarda yazılı sınava girerler. Sınav sonuçları https://yasamboyu.hacettepe.edu.tr/ adresinde belirtildiği haliyle katılımcılara duyurulur.

Eğitim Takvimi

1. gün 2. gün 3. gün 4. gün 5. gün 6. gün 7. gün 8. gün 9. gün
Zorunlu Dersler Zorunlu Dersler Zorunlu Dersler Zorunlu Dersler Seçmeli dersler Seçmeli dersler Seçmeli dersler Sınav

ZORUNLU DERSLER

     Ders Adı ve Dersin Amaçları

Ders Saati

1.     Sınıf yönetimi: Katılımcıların etkili bir sınıf yönetimi/öğretimin yönetimi ile ilgili temel ilkeleri eğitim ortamlarına uyarlamalarını sağlamaktır. Ders, örnek olaylar üzerinde tartışma ve değerlendirme ile işlenir.

6

2.     Öğretim ilke ve yöntemleri: Katılımcının kendi alanına uygun bir şekilde sınıf ortamına ve içeriğine en uygun öğretme-öğrenme süreçlerini planlama, uygulama ve değerlendirme yapabilmelerini sağlamaktır. Ders katılımcının eğitim vereceği gruplarda ihtiyaç duyacağı yöntem ve teknikler ile şekillenir.

6

3.     Eğitimde ölçme ve değerlendirme: Katılımcıya eğitim vereceği gruplarda dersin hedeflerine uygun şekilde ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini planlama ve uygulaması sağlanır. Ders katılımcının eğitim vereceği gruplarda ihtiyaç duyacağı sınama durumlarına göre şekillenir.

6

4.     Yetişkin eğitimi ve yaşam boyu öğrenme: Katılımcıların yetişkin eğitimi ile temel ilkeleri eğitim ortamlarına uyarlamalarını sağlamaktır. Ders, yaşam boyu öğrenme ilkelerinin katılımcıların mesleki gelişimlerine katkı sunmasını amaçlar.

6

5.     Eğitim-öğretim ile ilgili yasal-yönetsel düzenlemeler: Katılımcıların Eğitim Öğretime ilişkin Mevzuatları incelemesi amaçlanır. Bu düzenlemelerin içinde süreçlerle ilgili anayasa, yasa ve kurumsal iç yönetmelikler ve yönergelere yer verilir.

6

SEÇMELİ DERSLER

Ders Adı ve Dersin Amaçları Ders Saati
1.     Açık/uzaktan öğrenme ve öğretim teknolojileri: Katılımcıların eğitim verecekleri grupların öğrenme ortamlarını planlarken açık/uzaktan öğrenme ve öğretim teknolojilerini derslerine uyarlamalarını sağlamaktır. 6
2.     Eğitimde etik: Katılımcıların etik ilke ve temel değerleri, görevlerini ve hizmeti yürütürken uyulması gereken etik davranış ilkeleri, eğitim ve öğretimde, birimler ve bireyler arası ilişkilerde etik ilkeleri, mevcut ilke ve kurallar doğrultusunda değerlendirebilmelerini sağlamaktır.

6

3.     Eğitimde program geliştirme: Katılımcıların alanına katkı getirecek yeni bir ders açmak istediğinde izlemesi gereken yolları ve/veya var olan bir öğretim programını güncelleme yaparak geliştirme, izleme ve değerlendirmelerini sağlamaktır.

6

4.     Eğiticilikte mesleki yetkinleşme: Katılımcının mesleki yetkinleşmenin kuramsal temellerini kendi özel alanında uyarlamasını sağlamaktır. Eğiticilik bağlamında sürekli gelişime yönelik çalışmalar ele alınır. Eğiticinin kolaylaştırıcı, yönlendirici, bilgilendirici rolleri vb. tartışılır.

6

5.     Mikro Öğretim: Katılımcıların etkili ders işlemenin temel ilkelerini kazandırmayı sağlar. Ses tonu, kullanılan ders araçları, sunu becerileri, dikkat çekme, dersin süresinin etkili bir şekilde planlanması ve daha birçok değişkene göre katılımcı alanında kendini yetkin hissettiği bir konuda ders işler. Diğer bir deyişle, katılımcılar etkili öğretme-öğrenme süreci denemeleri yapar. Katılımcılar, örnek bir ders işler ve bu ders kayda alınır. Alınan bu kayıt incelenerek hem katılımcının yansıtma yapması hem eğitim veren tarafından etkili bir dönüt düzeltme alınması hem de diğer katılımcıların da kendi öğretimlerinde dikkat etmeleri gereken güçlü ve zayıf yönlerini görmelerine ışık tutar. Yapıcı eleştiriler ile katılımcının daha nitelikli ders işlemesine hizmet eder.

6

 

Programın tamamlanması için katılımcıların 2 seçmeli ders alması gereklidir. Bir seçmeli ders en az 3 öğrenci talebi ile açılır. Lütfen almak istediğiniz seçmeli dersleri içeren formu doldurunuz (Ek3. Seçmeli Dersler formu). Google form https://forms.gle/adtHhX34puJXj1mMA

*Katılımcıların özel durumları nedeniyle ve sınıf içinde ortak bir zorunluluk doğması halinde ders saati üzerinde değişiklik gerçekleştirilebilir.

 

               Bilgi ve sorularınız için:

Telefon: +90 312 297 67 94 ya da +90 312 297 63 25
e-posta: yasamboyuegitim@hacettepe.edu.tr
WEB sayfası https://yasamboyu.hacettepe.edu.tr/
Adres: YAŞAM BOYU ÖĞRENME MERKEZİ Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Endüstri Mühendisliği yanı 1. Kat 06800 Beytepe / ANKARA